Chính sách bảo mật

Trang web này là trang thông báo cho bạn các chính sách của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và các lựa chọn bạn đã liên kết với dữ liệu đó.

Vtmf.vn đánh giá cao sự truy cập thường xuyên, liên tục của bạn và cam kết tôn trọng quyền riêng tư của bạn bằng cách thực hiện tất cả các bước và biện pháp cần thiết để bảo vệ các thông tin cá nhân của bạn một cách đầy đủ. Vì lý do này, chúng tôi đã tạo Chính sách bảo mật này để thông báo cho bạn cách chúng tôi thu thập, quản lý và sử dụng thông tin cá nhân của bạn như một phần của hoạt động bình thường của trang web này.

Các loại thông tin cá nhân được thu thập và lý do

Dữ liệu được thu thập từ người dùng truy cập và/ hoặc sử dụng trang web này có thể được phân loại là thông tin phi cá nhân hoặc thông tin cá nhân.

Trong khi thông tin phi cá nhân được thu thập và sử dụng để làm cho việc truy cập trang web này trở nên hấp dẫn và hữu ích hơn đối với người dùng, thông tin cá nhân được thu thập để tập trung vào việc đáp ứng nhu cầu của từng người dùng cụ thể. Đó là các dữ liệu tiết lộ các khía cạnh khác nhau liên quan đến danh tính cá nhân duy nhất của bạn, do bạn - người dùng tự nguyện cung cấp cho Vtmf.vn hoặc các bên thứ ba liên kết chặt chẽ mà bạn đã tìm kiếm trước đây hoặc hiện đang tìm kiếm trải nghiệm dịch vụ được cá nhân hóa hơn.

Thông tin được truy xuất và duy trì tiết lộ danh tính cá nhân của bạn hoặc xác định các đặc điểm và thông tin liên hệ của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn:

  • Tên khai sinh
  • Email
  • Thông tin cá nhân và sở thích mà bạn tự nguyện cung cấp khác.

Thông tin cá nhân có thể được thu thập thông qua các phương tiện khác nhau, bao gồm việc gửi đăng ký nhận các bản tin, lựa chọn thể thao hoặc thông tin hoặc tính năng định kỳ khác; bài đăng bình luận trên trang web; các hình thức liên lạc trực tiếp; diễn đàn trò chuyện trực tiếp; cũng như hồ sơ được thu thập bởi các đối tác liên kết của chúng tôi, những người chia sẻ thông tin với chúng tôi tùy thuộc vào mức độ dữ liệu bạn cung cấp và bản chất các yêu cầu của bạn.

Dữ liệu người dùng cá nhân có thể được lưu trữ và sử dụng một cách an toàn vì nhiều lý do và theo cách thức như sau, nhưng sẽ không được bán hoặc tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào, bất cứ lúc nào, cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Sử dụng dữ liệu

Vtmf.vn sử dụng dữ liệu được thu thập cho các mục đích khác nhau:

  • Cung cấp và duy trì Dịch vụ của chúng tôi
  • Để thông báo cho bạn về những thay đổi dịch vụ của chúng tôi
  • Để cho phép bạn tham gia các tính năng tương tác có trong Dịch vụ của chúng tôi khi bạn chọn làm như vậy
  • Cung cấp hỗ trợ khách hàng
  • Để thu thập phân tích hoặc thông tin có giá trị để chúng tôi có thể cải thiện Dịch vụ của mình
  • Để theo dõi việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi
  • Để phát hiện, ngăn chặn và giải quyết các vấn đề kỹ thuật

Bảo mật dữ liệu

Bảo mật dữ liệu của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện thương mại có thể chấp nhận để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.

Chấp nhận, sửa đổi và cập nhật chính sách

Việc truy cập hoặc sử dụng trang web này theo bất kỳ cách nào cấu thành sự chấp nhận của người dùng đối với Chính sách bảo mật này. Vtmf.vn có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc cập nhật Chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước và sau khi được công bố, những thay đổi, sửa đổi và cập nhật đó sẽ được áp dụng trực tiếp và có hiệu lực ngay lập tức. Vì vậy, người dùng có trách nhiệm định kỳ kiểm tra và xem xét Chính sách này để cập nhật thông tin.

Back to Top